poezengids.be - Gebruiksvoorwaarden website vrijdag 16 maart 2012

U erkent dat u de algemene gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en deze accepteert. U stemt in om deze algemene gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen alvorens deze website te gebruiken. DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN VATBAAR VOOR WIJZIGINGEN ZODAT U DEZE VOORWAARDEN VOORAFGAANDELIJK AAN IEDER GEBRUIK DIENT NA TE LEZEN. DOOR DE SITE TE GEBRUIKEN, GEEFT U AAN AKKOORD TE GAAN MET DEZE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN HET PRIVACYBELEID en alle afstandsverklaringen en voorwaarden die elders op de site verschijnen; ALS U NIET AKKOORD GAAT, DIENT U DE SITE TE VERLATEN EN NIET TE GEBRUIKEN.

poezengids.be behoudt zich het recht voor om, geheel naar eigen goeddunken en op ieder gewenst moment, elementen van deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid van tijd tot tijd op wijzigingen te controleren. Indien u ontevreden bent over de site, de inhoud van de site, of de Algemene Gebruiksvoorwaarden of het Privacybeleid, stemt u in dat uw enig verhaal het stopzetten van het gebruik van de site is.

Inhoud

Poezengids.be biedt op deze website informatie aan die met veel zorg werd samengesteld. Toch kan poezengids.be niet continu de juistheid, betrouwbaarheid of volledigheid van enig advies, opinie, stelling of andere informatie die via de site weergegeven of verspreid wordt, garanderen. Wordt poezengids.be verwittigd van foute gegevens op de website, dan zal poezengids.be die informatie zo spoedig mogelijk verbeteren, verwijderen of aanvullen.
U erkent dat het vertrouwen op een dergelijke opinie, advies, stelling, memorandum of informatie geheel voor uw eigen risico is.

Persoonsgegevens

In geval persoonsgegevens door de gebruiker worden verstrekt, zal poezengids.be deze altijd verwerken conform de geldende wetgeving. De verwerking van persoonsgegevens blijft altijd beperkt tot de beoogde doelstelling.
poezengids.be maakt persoonsgegevens niet bekend aan derden.

Uw gebruik van de site

U mag geen "deep-link"-, "page-scrape"-, "robot"-, "spider"- of andere automatisch of geautomatiseerd instrument, programma, algoritme of methodologie gebruiken of een soortgelijk of equivalent handmatig proces om toegang te krijgen tot welk deel van deze site of de inhoud ervan dan ook of deze te verwerven, kopieren of bewaken; of op welke wijze dan ook reproduceren of de navigatiestructuur of presentatie van deze site of de inhoud ervan te omzeilen om materialen of informatie te verkrijgen die niet met opzet en gemakkelijk voorhanden op deze site beschikbaar wordt gesteld. poezengids.be behoudt zich het recht voor om dergelijke activiteiten te blokkeren.
U mag niet proberen om ongemachtigde toegang te krijgen tot enig deel of element van deze site, noch andere met de site verbonden systemen of netwerken, noch enige server van poezengids.be, door hacken, het "mijnen" van wachtwoorden of welke andere onwettige manieren dan ook.
U mag de kwetsbaarheid van deze site of een met de site verbonden netwerk niet onderzoeken, scannen of testen en ook geen inbreuk maken op de veiligheids- of authentiseringsmaatregelen op de site of een met de site verbonden netwerk. U mag niet omgekeerd zoeken naar informatie over andere gebruikers of bezoekers aan de site, of de bron van dergelijke informatie opsporen of trachten op te sporen, of de site of enige op of via de site aangeboden of geleverde dienst of informatie uitbuiten met als doel om informatie te openbaren, met inbegrip van doch niet beperkt tot persoonlijke identificatie of persoonsgegevens, behalve uw eigen informatie, zoals voorzien door de site.
U gaat ermee akkoord dat u geen actie zult ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote last plaatst op de infrastructuur van de site of de systemen of netwerken van poezengids.be, of enige met de site of met poezengids.be verbonden systemen of netwerken.
U gaat akkoord om geen instrument, software of routine te gebruiken om de correcte werking van de site of enige via de site plaatsnemende transacties, of het gebruik van de site door anderen te onderbreken of te trachten te onderbreken.
U mag geen koptekst vervalsen of op andere wijze id's manipuleren teneinde de oorsprong te verhullen van een bericht of verzending van u naar poezengdis.be op of via de site, of van op of via de site aangeboden services. U mag zich niet voordoen als een ander persoon of als vertegenwoordiger van een ander persoon, en u mag niet de identiteit van een ander persoon of entiteit bespotten.
U mag de site en de inhoud niet gebruiken voor doeleinden die onwettig zijn of die verboden zijn overeenkomstig deze Gebruiksvoorwaarden, of om te verzoeken dat onwettige activiteiten of andere activiteiten die de rechten van poezengids.be of anderen schenden, verricht worden.

Medische informatie

Deze website kan algemene informatie bevatten die verwijst naar verschillende medische toestanden en hun behandeling. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor informatieve doeleinden en is zeker niet bedoeld als substituut voor advies dat verstrekt wordt door een dierenarts of om het even welke andere gekwalificeerde uit de diergeneeskundige zorg. Het is niet aangewezen dat u de informatie op deze website gebruikt om zelf een diagnose te stellen over een probleem in verband met de gezondheid van uw dier, conditie of een ziekte. Hiervoor dient u altijd een dierenarts te raadplegen.

Veiligheid en beschikbaarheid

poezengids.be geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website of de informatie erop. poezengids.be is bovendien niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites van derden waarmee ze hyperlinks tot stand brengt, in het bijzonder voor wat betreft de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
© poezengids.be 2012
De gegevens en het beeldmateriaal op deze website zijn in principe eigendom van poezengids.be of open source materiaal. poezengids.be geeft de toelating om de gegevens op deze website af te drukken en te gebruiken op voorwaarde dat deze gegevens louter voor eigen informatieve doeleinden worden aangewend en dit mits bronvermelding. Verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie ten behoeve van derden van de aangeboden informatie is enkel mogelijk mits uitdrukkelijke toestemming van poezengids.be.

Aansprakelijkheid

poezengids.be kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van het gebruik van deze website of websites waarnaar wordt verwezen, noch van de inhoud van deze website(s).
De informatie van de website heeft een louter algemeen karakter en is niet direct bestemd voor individuele personen noch voor concrete situaties. Alle verantwoordelijkheid berust steeds uitsluitend bij degene die de betreffende informatie gebruikt, op welke wijze ook.
poezengids.be is niet aansprakelijk voor rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade zoals exploitatieverlies, verlies van winst, verlies van kans, (bedrijfs)schade, bedrijfsstagnatie of (personeels)kosten, schade aan hardware of software van de gebruiker als gevolg van het gebruik van de site, met inbegrip van maar niet beperkt tot de technische werking of onbeschikbaarheid, virussen, computermisdrijven, hacking en zelfs indien poezengids.be gewaarschuwd werd voor deze schade. De gebruiker doet bovendien afstand van elke vordering dienaangaande.
Indien u denkt rechten te kunnen laten gelden op deze site, domeinnaam of andere hiermee verbonden informatie via patent, copyright of om andere legale redenen, gelieve ons dan hiervoor te contacteren op 2018 at skynet.be vooraleer u juridische stappen onderneemt. Wij zullen u steeds tegemoet komen via een minnelijke schikking en in alle correctheid en vriendelijkheid indien uw rechten werkelijk gelden.
Indien u van mening bent dat u een copyright/patent heeft op bepaalde informatie/beelden op poezengids.be, gelieve ons dan te contacteren via 2018 at skynet.be en ons bewijs voor te leggen. In voorkomend geval zullen wij onmiddellijk en vrijwillig alle met copyright belast materiaal verwijderen van de site.

Contact

2018 at skynet.be of indien zou blijken dat dit emailadres niet werkt: de contactgegevens van de eigenaar van deze domeinnaam op www.dns.be.